Orijinal Makale

Yoğun Bakım Hastalarında Kapiller Kaçağı Engellemede HES ve GELATİN Solüsyonlarının İdrar Mikroalbumin Düzeyleri ile Değerlendirilmesi

10.4274/Tybdd.14633

  • Öznur Eroğlu Ermiş
  • Asu Özgültekin

Gönderim Tarihi: 29.01.2013 Kabul Tarihi: 02.05.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(1):25-32

Amaç:

Bu çalışmada, yoğun bakımda klinik izlemleri sırasında sıvı tedavisi olarak ortalama molekül ağırlığı 200.000 dalton olan %6 Hidroksietil Nişasta (HES) ve ortalama molekül ağırlığı 30.000 dalton olan %4 Süksinilli Jelatin kullanılan hastalarda sistemik kapiller kaçışın glomerüler komponentini yansıttığı düşünülen idrar mikroalbumin/ kreatinin düzeyleri ile takip edilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız bilinen böbrek hastalığı ve Diyabetes Mellitus ile bilinen hamileliği olmayan, ilk 48 saat içerisinde ölüm gerçekleşmesi beklenmeyen, kliniğimize başvuru öncesi hastanede yatış süresi 24 saati aşmayan ve erken yatış döneminde sıvı tedavisine kolloid eklenmesi planlanan 60 hasta randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. Kristaloid sıvı tedavisine ek olarak bir gruba %6 Hidroksietil Nişasta (HES), diğer gruba ise %4 Süksinilli Jelatin infüzyonu ilave edilmiştir. Hastaların yatışının 1. Ve 48. saatinde SOFA skoru, SIRS, sepsis, septik şok, MOF durumu ve hastaların kan ve idrar örnekleri alınarak idrarda albumin ve kreatinin (mikroalbumin/ kreatinin oranı; MACR), kanda albumin (gr/dl), BUN (mg/dl), kreatin (mg/dl), arter kan gazı değerleri (PO2/FiO2) kaydedilmiştir.

Bulgular:

İlk yatış MACR değerinde iki grup arasında anlamlı farklılık yok iken, 48. Saatte HES kullanılmış olan hastalarda MACR değeri gelatin kullanılmış olan hastalara göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç:

Mikroalbuminürinin yoğun bakım ünitelerine kabul edilen geniş yelpazedeki hastalardaki kapiller kaçağı gösteren önemli bir parametre olduğu, orta molekül ağırlıklı HES solüsyonunun da bu önemli problemle başa çıkabilmek için ek bir yardımcı yöntem olabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kapiller kaçak degerlendirilmesi, glomerüler kapiller kaçak, kapiller kaçak sendromu, idrar mikroalbumin/ kreatinin orani, MACR, hidroksietil nisasta, HES, gelatin