Özgün Araştırma

Kritik Hastalarda Standart ve Diyabete Özgü Beslenme Ürünlerinin, Sıkı Kan Şekeri Kontrolü Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

10.4274/tybd.galenos.2019.66588

  • Deniz Kızılaslan
  • Seval Ürkmez
  • Yalım Dikmen
  • Tuğhan Utku
  • Oktay Demirkıran

Gönderim Tarihi: 10.05.2019 Kabul Tarihi: 26.08.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Beslenme desteği, yoğun bakım tedavisinin bir parçasıdır. Çalışmamızda hiperglisemik kritik yoğun bakım hastalarında diabete özgü enteral ürün ile standart enteral ürünün sıkı kan şekeri kontrolü ve insülin ihtiyacı üzerine etkilerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma prospektif, randomize, ‘cross over’ karşılaştırmalı çalışma olarak planlandı. Enteral ürün alımını tolere eden hastalarda günlük alması gereken kalori gereksinimleri 25kcal x vücut ağırlığı olarak hesaplandı. Kalori gereksinimleri 21 saate bölünerek saatlik kalori ihtiyaçları ve beslenme ürünü volümü hesaplandı.80 hasta 2 gruba ayrılarak 1.gruba ilk 24 saatte Isosource Standart, 2.gruba ise Novasource Diabet verildi. İkinci 24 saatte 1.gruba Novasource Diabet, 2. gruba ise Isosource Standart verildi. Kan şekeri düzeyini 80-150 mg/dL düzeyinde tutacak şekilde intravenöz yoldan insülin infüzyonu verildi. 4 saatte bir kan şekeri düzeyi arter kan gazı alınarak ölçüldü.

Bulgular:

Çalışmamızda en yüksek, en düşük, ortalama ve medyan kan glukoz değerleri ile toplam insülin, ortalama insülin düzeyleri ve insülin doz değişiklik sayısı kaydedildi. En yüksek, en düşük ve ortalama kan glukoz değerleri açısından her iki ürün arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Her iki grupta medyan kan glukoz düzeyleri karşılaştırıldığında sayısal olarak anlamlı görülse de istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı.

Sonuç:

Diyabetik olmayan kritik hastalarda diyabete özgü ürünün sıkı kan şekeri kontrolünde çok büyük bir katkısı olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Şeker, hiperglisemi, insülin, beslenme