Özgün Araştırma

Enteral Beslenme Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volümlerin Karşılaştırılması

10.4274/tybd.galenos.2018.04127

  • Esra Tekin
  • Mert Akan
  • Uğur Koca
  • Sevda Özkardeşler
  • Esma Adıyaman
  • Sibel Büyükçoban
  • Necmiye Kılıçaslan
  • Ali Necati Gökmen

Gönderim Tarihi: 12.05.2018 Kabul Tarihi: 28.08.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Enteral beslenme uygulanmakta olan yoğun bakım hastalarında, uygulanmakta olan 200 mL - 400 mL gastrik rezidüel volüm (GRV) eşiklerinin hedef kaloriye ulaşma hızı ve gastrointestinal intolerans üzerine etkilerinin saptanmasıdır.

Gereç ve Yöntem:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde üç günden fazla kalması beklenen ve enteral beslenme tedavisi başlanan 18 yaş üstü hastaların prospektif gözlem verileri alınmıştır. Enteral beslenen mekanik ventilasyon desteği altındaki hastalar iki gruba ayrıldı. Grup I’de GRV 200 mL ve Grup II’de GRV 400 mL olarak alındı. Altı saatte bir ölçüm yapılarak artış hızı 10 mL saat-1 olacak şekilde 20 mL saat-1 hızda enteral beslenme başlandı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan hastaların cinsiyet, yaş, Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II skorları, vücut kitle indeksi (VKİ) dağılımları, yoğun bakım yatış süreleri, yatış nedenleri ve yandaş hastalıkları her iki grupta benzer dağılımdadır. Hastaların GRV, kusma, diyare ve intolerans görülme sıklığı açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Grup I’deki hastalar ortalama 26 saatte Grup II’deki hastalar ortalama 24 saatte hedef kaloriye ulaşmıştır ve iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada kritik yoğun bakım hastalarında GRV eşik değeri 200 mL olan grup ile GRV eşik değeri 400 mL olan grup arasında hedef kaloriye ulaşma süresi ve gastrik intolerans açısından anlamlı fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Enteral beslenme, yoğun bakım ünitesi, gastrik rezidüel volüme, intolerans