Özgün Araştırma

Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Travma Hastalarının Mortalite Analizi

10.4274/tybdd.54154

  • İskender Kara
  • Savaş Altınsoy
  • Umut Gök
  • Ayhan Onur
  • Rıza Sarıbapıcçı

Gönderim Tarihi: 12.05.2015 Kabul Tarihi: 13.07.2015 J Turk Soc Intens Care 2015;13(2):68-74

Amaç:

Bu çalışmada bir genel yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) izlenen travma hastalarının genel özellikleri incelenmiş, bu hastalardaki mortalite oranı ve mortaliteye etki eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Konya Numune Hastanesi’nde Ocak 2012-Mart 2013 tarihleri arasında genel YBÜ’de takip edilen 108 travma hastasının verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri ve klinik verileri kaydedildi. Hastalar YBÜ sonuçlarına göre sağ kalanlar ve ölen hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Mortalite oranı ve bu orana etki eden faktörler incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya 108 travma hastası dahil edildi. Mortalite oranı %19,4 tespit edildi. Hastaların median yaşları 44,5 ve %75,9’u erkek olarak tespit edildi. Medyan Glasgow Koma Skorları ölüm grubunda sağkalım grubuna göre daha düşük (5 (3-8) vs. 15 (13-15), p<0,0001), medyan APACHE II skorları daha yüksek (20 (15-26) vs. 10 (8-13), p<0,0001) ve median yatış süreleri daha uzun (27 (5-62,5) vs. 2 (1-5), p<0,0001) tespit edildi. En sık görülen travma etiyolojisi %47,2 oranda trafik kazası olup, hastaların %52,7’sinde kafa travması mevcut idi. Herhangi bir nedenle vücudunda fraktür bulunan hastaların oranı sağ kalan hasta grubunda daha yüksek bulundu (%66,7 vs. %33,3, p=0,007). Hastaların %38,9 eritrosit süspansiyonu, %27,8’i taze donmuş plazma, %0,9’u trombosit süspansiyonu ve %8,3’ü albümin almıştır. İnvaziv mekanik ventilasyon, %27,8 oranda yapılmış olup, median İMV süresi 5 (1,75-33,5) gün tespit edildi. Hastaların %42,6’sı opere edilmiştir. Trakeostomi, renal replasman tedavisi, bronkoskopi ve perkütan endoskopik gastrostomi uygulanan hastaların oranı ölen hasta grubunda daha yüksek tespit edildi. Logistic regresyon analizinde ileri yaş (p=0,016, OR: 1,054; %95 CI: 1,010-1100) ve düşük Glasgow Koma Skoru (p<0,0001, OR: 0,583; %95 CI: 0,456-0,745) yoğun bakımdaki travma hastalarının mortalitesini etkileyen bağımsız risk faktörleri olarak bulundu.

Sonuç:

YBÜ’de travma hastalarının mortalitesini etkileyen bu faktörlerin belirlenmesi ile ülkemizdeki diğer yoğun bakımlarda travma hastalarının yönetimine olumlu katkıda bulunabileceğimizi düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yogun bakim ünitesi, mortalite, travma

Giriş

Dünyada her yıl 5.8 milyon insan travma nedeniyle ölmektedir. Bu sayı dünyadaki tüm ölümlerin %10’u kadardır (1-6). Travma nedenli bu ölümlerin 2020 yılı için yaklaşık 8.4 milyon kişiye ulaşabileceği düşünülmektedir (6,7).

Travma, ülkemiz ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tüm ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer almaktadır (8-10). Travmatik yaralanmalar özellikle genç bireylerde görülür (6,7,11-13). Dünyada 1-44 yaş arası gençlerde en sık ölüm nedeni olarak travma görülmektedir (8,9,11-16).

ABD’de acil servislere başvuran hastaların %37’si, ülkemizde ise %4-25’i travma nedenlidir (6,14,17). Travma mortalite ve morbiditeyi arttıran önemli bir sorun olduğu için, bu hastalar genellikle yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip edilirler (1,8,9).

Bu çalışmada hastanemiz genel yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatan travma hastalarının mortalite oranları ve mortaliteyi etkileyen faktörler incelenmeye çalışılmıştır.


Gereç ve Yöntem

Konya Numune Hastanesi genel YBÜ, 22 adet 3. basamak ve 12 adet 2. basamak olmak üzere toplamda 34 yatak olarak hizmet vermektedir. YBÜ’ye, acil servis, yataklı servisler, ameliyathane ve dış merkezlerden hasta kabulü yapılmaktadır.

Bu çalışma için Konya Numune Hastanesi yönetiminden yazılı izin alındıktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alındı (29.01.15-25901600-79:02). Retrospektif olarak Ocak 2012- Mart 2013 tarihleri arasında genel YBÜ’de travma nedeni ile yatan 108 hastanın verileri incelenmiştir. Hastaların demografik verileri, travma nedenleri, travma bölgeleri, yatış tanıları, ek hastalıklar, YBÜ yatış yerleri, yatış süreleri, Glaskow Koma Skoru (GKS) ve Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) skorları, yapılan transfüzyonlar, mekanik ventilasyon desteği, yapılan ameliyatlar, enfeksiyon gelişimi, invaziv girişimler ve YBÜ sonuçları kaydedilmiştir. Daha sonra hastalar yoğun bakım sonuçlarına göre sağ kalan ve ölen hastalar olarak iki gruba ayrılarak mortalite oranları ve mortaliteye etki eden faktörler incelenmeye çalışılmıştır.

İstatistiksel Analiz

SPSS Inc., Chicago, IL, USA (SPSS v15.0) programı kullanılarak, tüm travma hastalarında tanımlayıcı istatistikler yapılmış; sayısal veriler medyan (çeyrekler arası aralık), kategorik veriler yüzde olarak belirtilmiştir. Bu hastalar ölen ve sağ kalanlar olarak iki gruba ayrılmış; kategorik veriler için Ki-kare testi ve sayısal veriler için Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Mortaliteyi belirleyen bağımsız risk faktörlerini bulmak için tek değişkenli analizlerde anlamlı çıkan verilere (yaş, GKS, APACHE II, eritrosit ve albümin replasmanı alması, YBÜ’ye başka hastaneden gelme, YBÜ toplam yatış, kardiyolojik ek hastalık olması, renal replasman tedavisi) çok değişkenli analiz olarak lojistik regresyon uygulanmıştır. P değeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.


Bulgular

Takip edilen 108 travma hastasının, %19,4’ü (n=21) exitus olmuştur. Genel toplam, sağ kalan ve ölen hasta grubunda hastaların median yaşları sırasıyla 44,5 (27-67,75), 41 (25-64) ve 62 (39,5-81,5) bulunmuştur (p=0,004). Hastaların %75,9’u (n=82) erkek olarak tespit edildi (Tablo 1).

Median GKS skorları; genel toplam, sağ kalan ve ölen hasta grubunda sırasıyla 15 (10-15), 15 (13-15) ve 5 (3-8) bulunmuştur (p<0,0001). Median APACHE II skorları ise sırasıyla 10 (9-17), 10 (8-13) ve 20 (15-26) bulunmuştur (p<0,0001). YBÜ yatış süreleri ölen hasta grubunda median 27 (5-62,5) gün, sağ kalan hasta grubunda 2 (1-5) gün olup (p<0,0001) ve hastane yatış süreleri sırasıyla 27 (5-62,5) ve 9 (5-12) gün olarak tespit edilmiştir (p=0,020) (Tablo 1).

YBÜ’ye başka hastaneden gelen hastaların mortalitesi daha yüksek olurken (p=0,01) sağ kalan hastaların %85,1’i (n=74) servise gönderilmiştir. Kardiyak, nörolojik ve diğer başka ek hastalıkları bulunan hastaların mortalitesi yüksek bulunmuştur (p=0,009, p=0,036 ve p=0,019) (Tablo 1).

Hastaların %47,2’si (n=51) trafik kazası sonrası YBÜ’ye yatmış ve %52,8’inde (n=57) kafa travması mevcut idi. Herhangi bir nedenle vücudunda fraktür bulunan hastaların oranı sağ kalan grupta daha yüksek bulunmuştur (p=0,007) (Tablo 2).

Ölen hasta grubunda Eritrosit süspansiyonu (ES), Taze donmuş plazma (TDP) ve albümin replasmanı yapılan hasta sayıları daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,006, p<0,0001 ve p<0,0001). Ayrıca ölen hasta grubunda ünite olarak yapılan ES ve TDP replasman sayıları daha yüksek bulunmuştur (p=0,003 ve p=0,047). YBÜ öncesi dönemde veya YBÜ’de herhangi bir nedenle kardiyak arrest olup CPR yapılmış hastaların oranı ölen hasta grubunda daha yüksek bulunmuştur (p<0,0001) (Tablo 3).

İnvaziv mekanik ventilasyon (İMV), %27,8 (n=30) oranda yapılmış olup, ölen hasta grubunda İMV yapılanların oranı daha yüksek tespit edilmiştir (p<0,0001). Median İMV süresi 5 (1,75-33,5) gün olup ölen hasta grubunda 27 (3-54) gün olarak daha yüksek tespit edilmiştir (p=0,006). Ölen hasta grubunda, YBÜ’de enfeksiyon gelişmesi, santral kateter uygulaması ve parenteral beslenme desteği oranları daha yüksek tespit edilmiştir (p<0,0001). Yatan hastaların %42,6’sı (n=46) opere edilmiştir. Trakeostomi, Renal replasman tedavisi (RRT), bronkoskopi ve Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulanan hastaların oranı ölen hasta grubunda daha yüksek tespit edilmiştir (sırasıyla p<0,0001, p<0,0001, p=0,041 ve p=0,004) (Tablo 3).

Yapılan logistic regresyon analizinde ise ileri yaş ve düşük GKS bağımsız risk faktörleri olarak tespit edilmiştir (p=0,016 ve p<0,0001) (Tablo 4).


Tartışma

Teknolojinin gelişmesi ve şiddet olaylarına bağlı olarak travma olguları artmaktadır. Daha çok gençlerde görülen travma; sakatlıklar, işgücü kayıpları ve ölüme neden olabilen ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir problemdir (1,5,7,11-13,17,18). Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 verilerine göre ölüm nedenleri arasında dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler başlığı altında %5,5 oran ile beşinci sırada gelmektedir (10).

Multitravmalar yüksek mortalite, posttravmatik bozukluklar, fiziksel ve psiko-sosyal sonuçları ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir problemdir. Multitravmalı hastalar yüksek komplikasyon oranına sahip oldukları için YBÜ’de takip edilmelidirler (1,7,19). ABD’de YBÜ yatışlarının %15’i travma nedenlidir (15). Yoğun bakım ünitemizde bu dönemde takip edilen 1038 hastanın 108’i travma nedenli olup, oran %10,4 olarak tespit edildi.

Ölüm riskinin yüksek olduğu bu hastaların erken tespiti ve iyi yönetimi ile olumlu sonuçlara ulaşılabilir (1). Son otuz yılda yapısal ve personel şartlarında gelişmeden dolayı bu hastaların mortaliteleri yaklaşık %15-45 azalmıştır (3). Toplam 349 hastada yapılan bir çalışmada mortalite %35,8 bildirilmiştir (8). Bizim çalışmamızda mortalite oranı %19,4 olmuştur. Yoğun bakım ünitesine başka hastaneden gelen hastaların mortalitesi daha yüksek (p=0,010) ve sağ kalan hastaların %85,1’i servise gönderilmiştir (Tablo 1).

Otuz günlük mortalite, travma hastalarının tedavi sonuçlarını değerlendirmek için sıklıkla kullanılmaktadır ve daha uzun zamanda meydana gelen ölümler doğrudan ilk yaralanmaya bağlı olmayabilir (20). Uzun süreli yatışların en sık sebebi pulmoner ve enfeksiyöz komplikasyonlar olup, yatış süreleri uzayan travma hastaları YBÜ kaynaklarını orantısız miktarda tüketirler (21). Bizim çalışmamızda otuz günden fazla yatan hastaların mortalitesi %75 (n=6/8) olarak tespit edilmiştir.

Ülkemizde yapılan iki çalışmada acil servise başvuran travma hastalarının yaşlarının 31-42 arasında değiştiği bildirilmiştir (7,14). Travma hastalarında yapılan bir çalışmada yaş ile mortalite arasında bir ilişki bulunmamıştır. Başka bir çalışmada 1-45 yaş grubunda mortalite %31,7 iken, 61 yaş ve üzerinde %46,8 olmuştur (8,22). Yaşlılarda travma sonrası mortalitenin gençlerden daha yüksek olduğu bildiren çalışmalara (23) benzer olarak bizim çalışmamızda hastaların median yaşları 44,5 olarak tespit edilmiş ve yaş arttıkça mortalitenin arttığı ortaya konmuştur (p=0,004). Ayrıca ileri yaş mortalite için bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur (p<0,016, OR: 1,054, %95 CI: 1,010-1,100).

Türkiye’de tüm ölümler içinde erkek ölümlerinin %7,3’ü ve kadın ölümlerinin ise %3,3’ü travma nedenlidir (10). Ülkemizde yapılan değişik çalışmalarda travma hastalarının %67-81,2 oranında erkek olduğu, yabancı çalışmalarda ise bu oran %57-71 olduğu bildirilmiştir (7,8,11,14,24,25). Bizim YBÜ’ye yatan travma hastaların %75,9’u ve ölen hastaların ise %80,9’u erkek olarak tespit edilmiştir. Ancak ölen ve sağ kalan hasta grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,777).

Yapılan bir çalışmada hastaların %37,8 oranda 1-3 gün ve %22,6 oranda 14 günden uzun süre YBÜ’de kaldığı bildirilmektedir. Yapılan bir travma çalışmasında YBÜ ortalama yatış süresi 2 gün, bir diğerinde 8.6 gün olarak bildirilmiştir (8,26,27). Bizim çalışmamızda YBÜ yatış süresi genel hasta grubunda median 3 gün, ölen hasta grubunda 27 gün olarak bulunmuştur (p<0,0001).

Genel olarak dünyada ve ülkemizde trafik kazalarına bağlı ölümler en sık görülen ölüm nedenleri arasındadır. Gelişmekte olan ülkelerde yaralanma nedenleri arasında ilk sırada trafik kazaları, ikinci sırada düşme gelmektedir. Ülkemizde bazı çalışmalara göre ilk sırada trafik kazaları, ikinci sırada darp gelmekte iken başka çalışmalarda ise ilk sırada düşme bildirmektedir (11,17). Bizim çalışmamızda travma hastalarının %47,2’si trafik kazası, %32,4’ü ise düşme nedeniyle YBÜ’ye yatmıştır. Kafa travmaları morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir (1,28). YBÜ’ye yatan hastaların %52,7’sinde kafa travması mevcut idi fakat mortalite açısından fark yoktu (p=0,633). Herhangi bir fraktürü bulunan hastaların oranı sağ kalan hasta grubunda daha yüksek bulunmuştur (p=0,007). Bu oran extremite fraktürlerinin daha olumlu sonuçlanması ile ilişkilendirilmiştir.

Travmanın ciddiyetini belirlemek ve mortaliteyi tahmin etmek için birçok skorlama sistemi kullanılmaktadır (5,11). YBÜ travma hastalarında yüksek APACHE II ve düşük GKS’nin mortaliteyi arttırdığı tespit edilmiştir (8). Başka bir çalışmada travmada azalmış GKS’nin mortalite tahmininde önemli olduğu ve tahminde en iyi skorun 5,5 olabileceği belirtilmektedir (1,5). Çalışmamızda ölen hasta grubunda GKS skoru median 5 (3-8) olarak daha düşük (p<0,0001) ve APACHE II skoru median 20 (15-26) olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,0001). Ayrıca GKS azalması mortalite için bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur (p<0,0001; OR: 0,583; %95 CI: 0,456-0,745).

İnsan vücudu travma açısından baş-yüz-boyun, göğüs, karın ve ekstremiteler olarak dört ana bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin en az ikisinde travma varlığı multitravma olarak tanımlanmaktadır. Büyük travma genellikle hayatı tehdit eden, acil cerrahi müdahale ya da yoğun bakım veya her ikisini de gerektiren acil olaylardır (7,14,18). Bizim travma hastalarımızın %42,6’sı opere edilmiştir. Sağ kalan ve ölen opere hastalar arasında fark tespit edilmemiştir (p=0,219).

Yaşlı hastalar gündelik aktiviteleri sırasında yaralanmaya daha eğilimli olup, düşmelere bağlı travmalar daha sık görülmektedir. Düşmeler genelde sandalyeden düşme, yürürken düşme gibi alçak seviyelerden meydana gelir. Ayrıca yaşlı travma hastalarının daha çok komorbiditeye sahip oldukları bildirilmiştir (14,23). Çalışmamızda kardiyolojik, nörolojik ve diğer başka ek hastalıkları bulunan travma hastaların mortalitesi daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,009, p=0,036 ve p=0,019).

Yapılan çok merkezli bir çalışmada YBÜ’de şiddetli akut böbrek hasarı prevalansı %5,7 ve renal replasman tedavisi için ihtiyaç %4,3 olmuştur (15,29). Çalışmamızdaki travma hastalarının %5,6’sında RRT yapılmış olup bu hastaların hepsi exitus olmuştur (p<0,0001).

Mekanik ventilasyon süresi travma hastalarında mortalite için bir risk faktörüdür. Bir çalışmada mekanik ventilatör desteği hastaların %43,5’ine verilmiş ve bu hastalarda mortalite %50 olmuştur (1,7,30). Bizim çalışmamızda İMV oranı %27,8 olup, mortaliteleri daha yüksek tespit edilmiştir (p<0,0001). YBÜ median İMV süresi 5 gün olup, ölen hasta grubunda median 27 gün tespit edilmiştir (p=0,006).

Travma hastalarında kan transfüzyonu ile mortalitenin arttığı bildirilmiştir (7). Bizim çalışmamızda da ES, TDP ve albümin replasmanı yapılan hastaların mortalitesi yüksek tespit edilmiştir (sırasıyla p=0,006, p<0,0001 ve p<0,0001). Ölen hasta grubunda yapılan ES ve TDP replasman sayıları daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,003 ve p=0,047).

Ayrıca travma hastalarında yapılan bütün invaziv girişimler ile mortalite artmaktadır (7). Çalışmamızda trakeostomi, bronkoskopi ve PEG uygulanan hastaların mortalitesi yüksek tespit edilmiştir (sırasıyla p<0,0001, p=0,041 ve p=0,004). Ayrıca YBÜ öncesi dönemde veya YBÜ’de herhangi bir nedenle kardiyak arrest olup kardiyopulmoner resüsitasyon yapılmış hastaların mortalitesi daha yüksek bulunmuştur (p<0,0001). Bizim çalışmamız ile uyumlu olarak enfeksiyon gelişimi, inotrop ve beslenme desteği alan travma hastalarında mortalitenin arttığı bildirilmektedir (5,7,31).

Multitravma hastaların survivallerinin iyi olduğu fakat travma sonrası yaşam kalitesinin tatmin edici olmadığı ve bu hastalarda kaza yerinde ilk yardımdan başlayarak rehabilitasyon sürecine kadar giden uzun süreçte pek çok faktörün sonuca etki ettiği bildirilmektedir (3).


Sonuç

Çalışmamızda bir devlet hastanesi YBÜ’de yatan travma hastalarının mortalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile ülkemiz istatistiksel kayıtlarına ve diğer yoğun bakımlarda travma hastalarının yönetimine olumlu katkıda bulunabileceğimizi düşünmekteyiz.

Etik Kurul Onayı: Çalışma için Konya Numune Hastanesi idaresinden yazılı izin alındıktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır, Hasta Onayı: Çalışmamızda Yoğun Bakım Ünitesine yatan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendiği için bilgilendirilmiş hasta onam formları yoktur, Konsept: İskender Kara, Savaş Altınsoy, Umut Gök, Ayhan Onur, Rıza Sarıbapıcçı, Dizayn: İskender Kara, Savaş Altınsoy, Umut Gök, Ayhan Onur, Rıza Sarıbapıcçı, Veri Toplama veya İşleme: İskender Kara, Savaş Altınsoy, Umut Gök, Ayhan Onur, Rıza Sarıbapıcçı, Analiz veya Yorumlama: İskender Kara, Savaş Altınsoy, Umut Gök, Ayhan Onur, Rıza Sarıbapıcçı, Literatür Arama: İskender Kara, Yazan: İskender Kara, Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir, Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir, Finansal Destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.


1. Hefny AF, Idris K, Eid HO, Abu-Zidan FM. Factors affecting mortality of critical care trauma patients. African Health Sciences 2013;13:731-5.
2. World Health Organization,Violence and injuries: the facts (2010). Website: http://whqlibdoc.who.int/ publica tions/2010/9789241599375_eng.pdf [Accessed on 22 July 2010]
3. Rüden CV, Woltmann A, Röse M, Wurm S, Rüger M, Hierholzer C, et al. Outcome after severe multiple trauma: a retrospective analysis. J Trauma Manag Outcomes 2013;7:4.
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). CDC Grand Rounds: Evidence-based injury prevention. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Jan 3;62(51-52):1048-50.
5. Dur A, Cander B, Koçak S, Girişgin S, Gül M, Koyuncu F. Multiple Trauma Patients and Trauma Scoring Systems in Emergency-İntensive Care Unit. JAEM 2009;8:4.
6. Eachempati SR, Reed RL 2nd, St Louis JE, Fischer RP. “The Demographics of Trauma in 1995” Revisited: An Assessment of the Accuracy and Utility of Trauma Predictions. J Trauma 1998;45:208-14.
7. Dur A, Koçak S, Cander B, Sönmez E, Civelek C. Factors affecting mortality in patients with multitrauma which were treated in intensive care unit. Dicle Medical Journal 2013;40:177-82.
8. Ünlü AR, Ülger F, Dilek A, Barış S, Murat N, Sarıhasan B. Yoğun Bakımda İzlenen Travma Hastalarında “Revize Travma Skoru” ve “Travma ve Yaralanma Şiddeti Skoru’’nun Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2012;40:128-35.
9. US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control. (2008) Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS)
10. Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, 2013 Ölüm Nedeni İstatistikleri, 01 Nisan 2014, Sayı:16162.
11. Ateşçelik M, Gürger M. Acil Servise Künt Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi. Fırat Tıp Derg 2013;18:103-8.
12. Brunett PH, Cameron PA. Trauma. In Tintinalli JE, Stapczynski JS, Ma OJ, Cline DM, Cydulka RK, Meckler GD, editors. Tintinalli’s Emergency Medicine A comprehensive study guide. 7th ed. New York: Mc Graw Hill; 2011;1671-6.
13. Minino AM, Heron MP, Smith BL. Deaths and death rates for the 10 leading causes of death in specified age groups: United States, preliminary 2004-Con (Table 7). Nat Vital Stat Rep 2006;54:28-9.
14. Akoğlu H, Denizbaşı A, Ünlüer E, Güneysel Ö, Onur Ö. Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Travma Hastalarının Demografik Özellikleri. Marmara Medical Journal 2005;18;113-22.
15. Podoll AS, Kozar R, Holcomb JB, Finkel KW. Incidence and Outcome of Early Acute Kidney Injury in Critically-Ill Trauma Patients. Plos One 2013;8:77376.
16. Schoeneberg C, Kauther MD, Hussmann B, Keitel J, Schmitz D and Lendemans S. Gender-specific differences in severely injured patients between 2002 and 2011: data analysis with matched-pair analysis. Critical Care 2013;17:277.
17. Keskinoğlu P, İnan F. Analysis of Trauma Cases Admitted to A State Hospital Emergency Department. GMJ 2014;25:1-4.
18. Chalya PL, Gilyoma JM, Dass RM, Mchembe MD, Matasha M, Mabula JB, et al. Trauma admissions to the Intensive care unit at a reference hospital in Northwestern Tanzania. Resuscitation and Emergency Medicine 2011;19:61.
19. Banerjee M, Bouillon B, Shafizadeh S, Paffrath T, Lefering R, Wafaisade A, et al. Epidemiology of extremity injuries in multiple trauma patients. Injury 20131015-21.
20. Ghorbani P, Falkén M, Riddez L, Sundelöf M, Oldner A, Strömmer L. Clinical review is essential to evaluate 30-day mortality after trauma. Scandinavian Journal of Trauma. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2014;22:18.
21. Ong AW, Omert LA, Vido D, Goodman BM, Protetch J, Rodriguez A, Jeremitsky E. Characteristics and outcomes of trauma patients with ICU lengths of stay 30 days and greater: a seven-year retrospective study. Critical Care 2009;13:154.
22. Güneytepe Üİ, Akköse AŞ, Gökgöz Ş, Özgüç H, Ocakoğlu G, Aktaş H. Yaşlı travma olgularında mortaliteye etki eden faktörler ve skorlama sistemleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;34:15-9.
23. Özdoğan M, Ağalar F, Daphan CE, Topaloğlu S, Çakmakçı M, Sayek İ. Geriatrik travmada mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler. Ulusal Travma Dergisi 1999:5:3.
24. Neklapilova V, Zelnicek P. Epidemiology of severe injuries from the viewpoint of the trauma center. Cas Lek Cesk 2003;142:676-8.
25. Champion HR, Copes WS, Sacco WJ, Lawnick MM, Keast SL, Bain LW Jr, et al. The major trauma outcome study: Establishing natinol norms for care. J Trauma 1990;30:1356-65.
26. Weissman C. Factors influencing changes in surgical intensive care unit utilization. Crit Care Med 2000;28:1766-71.
27. Grenrot C, Norberg KA, Hakansson S. Intensive care of the elderly-a retrospective study. Acta Anaesthesiol Scand 1986;30:703-8.
28. Mauritz W, Brazinova A, Majdan M, Leitgeb J. Epidemiology of traumatic brain injury in Austria. Wien Klin Wochenschr 2014;126:42-52.
29. Uchino S, Kellum JA, Bellomo R, Doig GS, Morimatsu H, Morgera S, et al. Acute renal failure in critically ill patients: a multinational, multicenter study. Jama 2005;294: 813-8.
30. Zhao XG, Wu JS, He XD, Ma YF, Zhang M, Gan JX, et al .Risk factors of mortality in road traffic injury patients with acute respiratory distress syndrome. Chin Med J (Engl) 2008;121:968-72.
31. Waydhas C, Nast-Kolb D, Trupka A, Zettl R, Kick M, Wiesholler J, et al. Posttraumatic inflammatory response, secondary operations, and late multiple organ failure. J Trauma 1996;40:624-30.