Özgün Araştırma

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Ve Tedavi Edilen Travma Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.82905

  • Esma Adıyaman
  • Murat Emre Tokur
  • Zehra Mermi Bal
  • Ali Necati Gökmen
  • Uğur Koca

Gönderim Tarihi: 16.11.2017 Kabul Tarihi: 24.12.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

GİRİŞ ve AMAÇ:

Yoğun bakım üniteleri, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hastalıklarla uğraşan multidisipliner yapılardır. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastaların bir kısmını travma hastaları oluşturmaktadır. Çalışmamızda yoğun bakım ünitemizde tedavi ve takip ettiğimiz travma hastalarındaki mortalite ve morbidite nedenlerini irdelemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Ocak 2014- Ocak 2016 tarihleri arasında Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan travma tanılı hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, travma etiyolojisi, klinik tanıları, APACHE II skorları, mekanik ventilasyonda ve yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri, hastanede kalış süreleri, mortalite oranları, yoğun bakımdan çıkış şekilleri ve çıkış GKS, izlem süresince hemodiyaliz gereksinimleri, yoğun bakıma kabulden sonraki ilk 48 saat içinde enteral beslenme başlanıp başlanmadığı ve yoğun bakıma girişteki laktat düzeyleri değerlendirildi.

BULGULAR:

Yoğun bakım ünitemizde belirtilen süre içinde toplam 954 hastanın tedavisi yapılmış olup travma tanısıyla toplam 106 hasta takip edilmiş olup hastaların %82,1’i (n=87) erkek, yaş ortalaması 42,7±21,1 yıl ve APACHE II skorları 23±8 olarak bulunmuştur. Hastaların İlk 48 saat içinde erken enteral beslenme başlananlarda, laktat ≤ 2 olan hastalarda, APACHE II skoru 20 ve altı olan hastalarda hem 28 günlük mortalite hem 90 günlük mortalite istatiksel olarak anlamlı daha düşük bulunmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Travma hastalarında yaş prognozu etkileyen bir parametre değildir. Travmada ilk ve acil tedavinin zamanında, takibin uygun bir travma merkezinde yapılması ve mümkün olan en kısa zamanda enteral beslenme başlanmasının sağkalımı olumlu yönde etkileyeceği açıkça ortadadır.

Anahtar Kelimeler: travma, yoğun bakım, yoğun bakım mortalitesi